Kaila White

Kaila White

Media Outlet Arizona Republic
Job Title Breaking News Editor
Department News
Phone 602-616-9790
Email kaila.white@arizonarepublic.com
Twitter @kailawhite